درخواست حذف و بررسی مجدد که در سال 2021 توسط USPTO دریافت شد

برای مبارزه با موضوع ثبت نام بدون استفاده، ایالات متحده قانون مدرنیزاسیون علائم تجاری (TMA) را امضا کرد و مکانیسم های جدیدی را برای به چالش کشیدن ثبت نام بدون استفاده ایجاد کرد.طبق گزارش USPTO، در طول سال اول اثربخشی TMA، USPTO 217 دادخواست دریافت کرده است.شماره دادخواست در وب سایت آن درج شده است.اگر می خواهید جزئیات را بدانید، لطفاً وب سایت USPTO را بررسی کنید.


زمان ارسال: دسامبر-10-2022